Pengertian Wangsalan

pengertian wangsalan –  Wangsalan iku unen-unen cangkriman nanging dibatang (dibedhèk) dhéwé. Ukarané ora sama nanging mèmper waé. Wangsalan ana kang awujud ukara selarik, bisa uga awujud tembang.

Pengertian Wangsalan

Wangsalan lamba

Yaiku wangsalan kang mung mengisi batangan (tebusan) siji. Unen-unen wangsalan lamba mung saukara kang kadadean saka rong gatra. Gatra kang ngarep mengisi wangsalan, gatra sing buri mengisi batangané.

Tuladha: Pindang lulang, kacek apa saya karo kuwe (Pindhang lulang = Krecek)

Wangsalan rangkep (camboran)

Yaiku wangsalan sing mengisi batangane luwih saka siji. Unen-unene wangsalan rangkep kadadeané saka rong ukara, siji-sijine ukara kadadean saka rong gatra.Ukara kapisan mengisi wangsalan ukara kapindho mengisi batangane.pengertian wangsalan

Tuladha: Jenang sela, wader kalen sasonderan. (Apu, sepat) Apurata, yen wonten lepat kawula.

Wangsalan memet

Yaiku wangsalan sing carane nggoleki batangane layanan ngoceki maksuding tetembungane ambal ping pindho.

Tuladha: Uler kambang, yen trima alon-alonan Oncek-oncekan kapisan: Uler kembang maksude lintah Oncek-oncek kapindho: Wanda tali ing tembung lintah, dianggap wancahane tembung kang surasane alon-alonan, yaiku tembung satitahe. Tembung satitahe ateges ora ngaya, mung tumindk sakepenake bae, kanthi alon-alonan.

Wangsalan padinan

Yaiku ana sing nganggo nyebutake batangane, ora ana sing tanpa nyebutake batangane, marga wong-wong sing padha krungu (maca) dianggep wis ngerti maksude (batangane).

Tuladha: Wong kae sajatine wis krungu kandhaku, nanging njangan gori. Gori iku mathuke digudhèg. Njangan gori = nggudhèg. Maksude wangsalan njangan gori yaiku mbudheg, api-api ora krungu.

Wangsalan mawa paungeran tartamtu

Wangsalan mawa paungeran tartamtu kena kaperang dadi loro, yaiku:

Mawa paungeran 4 wanda + 8 wanda

Kang mawa paungeran 4 wanda + 8 wanda iku wangsalan lamba (mung mengisi batangan siji).Unen-unen mung saukara kang kadadean saka rong gatra.Gatra ngarep 4 wanda, mengisi wangsalan: gatra buri 8, mengisi batangane.

Tuladha: Reca kayu, golek kawruh rahayu. (reca kayu = golek)

Mawa paungeran (4 wanda + 8 wanda ) X 2 = 24 wanda

Kang mawa paungeran (4 wanda + 8 wanda) x 2 = 24 wanda yaiku wangsalan rangkep (isi batangan luwih saka siji). Unen-unen rong ukara, saben saukara kadadean saka rong gatra. Ukara kapisan (rong gatra) mengisi wangsalan, ukara kapindho (rong gatra) mengisi batangane.

Tuladha:

Sayuk rukun, wulang wido mangsa rowang = 4 wanda + 8 wanda

Sayektine, wit saking bondho kawula = 4 wanda + 8 wanda

Sayuk rukun = saiyeg, saeka praya

Wulang wido mangsa rowang = bido

Wangsalan edi-peni

Yaiku wangsalan sing mawa paungeran .
a. Unen-unene kadadean saka 2 ukara (wangsalan rangkep)
b. Saben saukara kadadean saka 2 gatra (4 wanda + 8 wanda )
c. Ukara kang kapisan (yaiku kang mengisi wangsalan) mawa purwakanthi guru swara lan purwakanthi basa utawa purwakanthi lumaksita.

Tuladha: Tepi wastra, wastra kang tumprap mustaka. (Kemada,iket) Mumpung mudha, nggegulanga ngiket basa.

Wangsalan kang sinawung ing tembang

Yaiku cacahé wandane lan tibaning swarane ing wekasaning gatrane ora tartemu, sebab kawengku ing guru wilangan lan guru laguning tembang. Guru wilangan lan guru laguning tembang kudu tansah menang, lire: ora kena owah, kudu tansah manut paungeraning tembang.

Tuladha: Sinom

Edane wong keneng guna,

ambatik sinambi nangis,

malam wuntah balabaran,

geni mati muring-muring,

prembenahan mbrebes mili,

gawangan sinendhal putung,

ya talah ta si kakang,

puluh-puluh awak mami,

petis manis wis kudu dadi pocapan.

Petis manis = kecap

Wangsalan kang sinawung ing tembang

Yaiku cakepan ing umpak-umpaking gendhing, gerong lan senggakan, kerep kanggo wangsalan (dilagokake dening pesindhen, niyaga utawa bocah-bocah sing padha manembrama).pengertian wangsalan

Tuladha:

Pangkur Lamba (slendro Pantet 9)

Purwaka (buka,Basa)

Kembang adas sumebar neng sedang alas

Tuwas tiwas anglabuhi wong ora waras

Alah bapak, balung jagung saguhku isih janggelan

Wiwit gerong sing baku

Lagu gendhing pangkur lamba

Maweh gumirah wardaya

Tur mathuk kinarya aba

Mlaku bareng ulah raga

Balung jagung = janggel

Janggelan = durung tetep, isih kudu janji maneh, sendhe, bisa uga wurung.

Tuladha wangsalan ing tembang campursari kangen Kangen.

Pitung sasi lawase nggonku ngenteni,

mung sliramu wong bagus kang dadi ati,

rina wengi mung tansah takimpi-impi,

jroning ati kangenku setengah mati,

jenang gula ya mas ya mbok aja lali,

ngelingana rikala era semana,

sliramu janji saya setya ngenteni,

lair batin tresnaku terusing ati,

kangen wong kangen ngene-ngene rasane,

rindhu-rindhu tambane kudu ketemu,

klapa mudha enake kanggo rujakan,

leganana saya kang nandhang kasmaran,

mbalung janur wong bagus takanti-anti,

ngusadani wong kangen kang antuk jampi

Carané ngarang wangsalan sing dikarang luwih dhisik, perangan buru (ukara sing mengisi batangane), banjur ngarang perangan ngarep (ukara sing mengisi wangsalane). Dadi pangarangé perangan ngarep (ukara kang mengisi wangsalan) tiba keri.

contoh Wangsalan
Jenang gula, kowe aja lali ( jenang gula : gulali = lali )
Sekar aren, rawuhipun sampun dangu-dangu ( Sekar aren : dangu = dangu )
Njanur gunung, kadingaren ( Janur gunung : Aren = Kadingaren )
Mbalung klapa, geleme mung ethok – ethokan ( Mbalung Klapa : Batok = Ethok – ethok )
Mbalung janur, Paring Usada nggonku nandhang wuyung ( Balung janur : Sada = usada )
Reca kayu, goleka kaweruh rahayu ( Reca kayu : Golekan = goleka )
Ngembang garut nggremeng ora karuwan ( kembang garut = gremeng = nggremeng )
Ngembang kacang, mbesengut ora kalegan ( kembang kacang : besengut =  mbesengut )
Kembang jambu, kemaruk duw dolanan anyar ( kembang jambu : karuk =  kemaruk )
Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso ( Roning mlinjo : so = ngaso ).
Klapa mudha, yen kalegan paringa apura ( klapa mudha : degan = kalegan )
Kembang gembili seneng-seneng oleh rejeki ( kembang gembili : seneng = seneng-seneng )
Witing klapa jawata ing ngarcapada. Salugune wong mudha gelem rekasa. ( witing klapa : glugu = salugune )
Mamet tirta, tirta jawah jro katiga, bahagia lila lebur luluh labuh praja ( memet tirta : Ngangsu, tirta jawah jro katiga = labuh )
Mbok aja nglemah bengkah ( Nglemah bengkah : tela = nyela-nyela )
Gayung sumur, aja kemba aja mundhu ( Gayung sumur : Timba = Kemba )
Pindhang lulang, kacek apa saya karo kowe ( Pindhang lulang : Krecek = Kacek )
Nggodong garing, esuk – esuk kok wis nglaras ( godong garing : Klaras = nglaras )
Mbalung geni, mbak menawa saya bisa teka ( Balung geni : Mawa = Menawa )
Balung pakel, aja seneng alok-alok ( Balung pakel : Pelok = alok – alok )
Bayem arda, dhasar anteng kang adi luhung ( Bayem arda : Lanteng = anteng )
Kuku gantung, sawangan kang adi luhung ( Kukus gantung : sawang =  sawangan )
Durna putra, ngudiya basa utama ( Durna putra : aswatan = ngudiya )
Bibis tasik, tasik manda winor tirta. Maju mundur tangeh marem kang pinanggya ( bibis tasik : undur – undur ) ( Tasik manda winor tirta : Parem )
Tapas aren, aren arab wijilira tindak tanduk, nora ninggal tata krama ( Tapas aren : duk ) ( Aren arab wijilira : Kurma )
Kancing gelung munggweng dadha, titenana!( Kancing gelung : Peniti = Titenana )
Yen ora nesu, geneyo kowe kok mentil kacang, mrengut tetap ( mentil kacang : sungut = mrengut )
Mung ingin nggentha dara ( nggentha dara : sawangan = nyawang )
Kahananmu saiki, jan..mandan rawa ( Mandan rawa : wlingi = mangklingi )
Cipta arda, ardaning tyas mring sasama, tyas susila nor raga ambek jatmika ( Cipta arda : nepsu, ardhaning tyas mring sasama = ambek )